Sjelborg skole

Da skolevæsenet ordnedes efter loven af 1814, lejedes en stue i en af ejendommene i Sjelborg, men dette lejemål udløb den 1. november 1830, hvorfor skolekommissionen besluttede at lade opføre et skolehus i Sjelborg.
I den anledning indkaldte den 4 sognemænd samt en tømrer og en murer for at affatte overslag og et grundrids. Skolehuset skulle være 3 fag langt, 7½ alen vidt og 4 alen højt fra gulvet til bjælkerne. Det ene fag skulle indrettes til forstue, skorsten og fyrsted.
Overslaget kom til at lyde på 92 Rdl. Skolekommissionen henstillede til direktionen om ikke gulvet i skolestuen indtil videre måtte lægges af ler, da grunden var tør med sand til underlag.
Skolen kunne opføres på et fælles grund midt i byen, hvor den fornødne øvelsesplads uden videre bekostning kunne erholdes.
Dette overslag blev ikke godkendt af direktionen, der havde knyttet så mange bemærkninger dertil, så det hele måtte forandres. Det approberede overslag findes desværre ikke i Arkivet.
Skolen kom ikke til at ligge på fællesgrunden, men derimod på et stykke ”fast agerland” 100 alen langt og 12 alen bredt, som ejeren Hans Andersen, overlod uden betaling mod at erholde asken af det til skolen forbrugte brændsel.
6. december 1830 synedes og godkendtes Sjelborg skole.
Det var ikke nogen særlig stor og imponerende bygning, men børnetallet var heller ikke ret stort. I 1838 var der 13 børn, 1842 16 børn.
Skolens gulv var sten, vel nok mursten og kakkelovnen var opført af brændte mursten.
Nogle år efter ansøgte læreren om at få en bedre kakkelovn opsat. Skolekommissionen fandt også, at der var grund dertil, men da skoleregnskabet ikke udviser nogen udgift til kakkelovn, er den sikkert ikke blevet fornyet denne gang. Derimod blev det pålagt skoleforstanderen i 1841 at få lejet en jernkakkelovn til Sjelborg skole inden vinteren kom.
Ved skolekommissionens næste møde måtte skoleforstanderen imidlertid melde, at han ingen kakkelovn havde kunnet få opspurgt. Kommissionen pålagde ham atter at forhøre sig, da anskaffelsen var aldeles nødvendig.
Al hans ulejlighed frugtede dog ikke, og enden blev, at der måtte købe en jernkakkelovn, der kostede 7 rigsdaler. Senere blev stengulvet erstattet med et bræddegulv, og i 1885 byggedes en ny skole på 4 fag.
Harald Riber, Kokspang vej 65, Sjelborg, har den 9.3.1976 giver følgende oplysninger om denne ”nye” skole:
Denne bygning var skole i Sjelborg til 1920.
Den var indvendig forsynet med  5 lange borde med 6-7 børn ved hvert bord. Skolestuen blev opvarmet med kakkelovn, som læreren rensede og fyrede i. De store piger gjorde rent på skift, fejede og strøede sand på gulvet. Læreren boede på forskellige ejendomme, som leverede ham kost og logi. Det kneb lønnen kunne dække udgifterne. I de år skolen bestod, var det ansat 19 lærere på skift, og der undervistes 134 børn. Der var 2 klasser i samme stue. Når de ældste regnede, tog læreren sig af de små og lærte dem at stave.
Om vinteren var alle børn i skole hver dag. Om sommeren var de ældste i skole en ½ dag og de små 2 halve dage om ugen.
Mange børn kom ud at tjene, når de var omkring 10 år gamle. De passede køer og får og tog del i alt forefaldende arbejde fra tidlig morgen til sen aften, så der var ikke megen tid til skolegang og lektier. Arbejdet gik forud for lærdom. Om sommeren gik degnen i mange år fra Kokspang til Sjelborg og underviste således begge steder, men fra 1900 til 1920 var læreren lejet for hele året.

 

I 1878 fik Sjelborg sin egen lille skolebygning.

Senere blev der i 1920 bygget en “rigtig” skole med en lærerbolig, 2 klasseværelser og en gymnastiksal.
Sjelborg skole var en 7 klasses skole frem til 1960 hvor 6. og 7. årgang flyttede til Alslev skole. Sjelborg skole var en selvstændig skole, indtil man på grund af manglende elevtal slog den sammen med Kokspang skole i 1972 under én ledelse (en førstelærer) Lærerboligen blev lavet om til børnehaveklasselokale.
Herefter var der på Sjelborg-Kokspang skole en førstelærer, en børnehavelærer og 2 lærere.
Sjelborg skole husede de små: børnehaveklassen, 1. og 2. klasse indtil den blev nedlagt i 1980.

Sjelborg skole fra 1930’erne

Sjelborg skole 1952

Sjelborg skole 1960

Sjelborg skole efter lukningen i 1980

 

Lærer ved Sjelborg skole
Til 1887 Kristiansen
til 1888 J. Petersen
til 1891 Jakobsen
til 1893 Jensen
til 1898 ukendt
til 1899 Jørgen Iversen og Marie Sørensen
til 1902 Madsen Lundbo
til 1905 Rødebæk
til 1901 Jespersen
1905 Bruhn
1907 Hans Nielsen Jensen
1909 Lustrup
fra 1909-1916 Karl Kristiansen, født den 24.2.1858 i Lyne
1919  Marius Hansen Madsen
fra 1919-1925 Christian Jakobsen Bliksted, født den 26.10.1897
fra 1925-1948 Ivar Marinus Nielsen, født den 21.5.1900
fra 1948-1949 Svend Kristian Sørensen, født den 18. 2.1905
fra 1951-1966 Ivar Marinus Nielsen
fra 1967 Flemming Jensen