Hostrup kirke

Hostrup sogn nævnes første gang i midten af 1200 tallet, da kirken er sat til en afgift på 5 skilling sølv.

Hostrup kirke ligger i sognets højeste, nordlige del, formentlig på grund af, at sognets beboelsesmæssige tyngdepunkt har været der.
Sammen med Alslev kirke hørte Hostrup i senmiddelalderen under godset Visselbjerg. Efter reformationen var Hostrup hoved sogn, indtil det omkring 1560 blev anneks til Alslev. Kongen solgte i 1696 kirken til privat side. I 1785 overtog en toldkontrollør i Hjerting den, senere kom kirken under godset Nørholm. Kirken fik nye ejere i to sogneboer fra Myrthue, fra hvem den i 1812 overgik til sognet. I 1909 blev kirken selvejende.

Kirken består af skib, kor, tårn og våbenhus. I ældre tid har der været apsis, hvilket kan ses på soklen af den østre gavl.

Skib og kor er opført af tufsten og granitkvadre og er, som de først opførte, bygget i romansk stil i begyndelsen af 1200 tallet.(Flere romanske vinduer er bevaret). I den senere Middelalder har skib og kor fået hvælvinger, der blev indbygget to krydshvælv i koret og to otteribbede hvælv i skibet, og taget er af bly.

Tårnet er opført af munkesten i sen gotisk tid (gotik 1150-1500).
Det er med krydshvælvet underrum og rund tårnbue i rummets fulde bredde. Tårnets overdel er i vi udstrækning skalmurer bl.a. i 1715 og det nuværende pyramidespir med bly tag er sikkert også fra denne tid.

Tårnet, der har været højere og er repareret gentagne gange, har været brugt til sømærke for indsejlingen til Varde å. I tårnet hænger en klokke , der er støbt i 1431 af Peder Hansen.
Der har fra 1869 været indgang til kirken gennem tårnet, men i 1926 tilmuredes døren i tårnet, og tårnrummet sattes i forbindelse med skibet igen. I dette tidsrum havde kirken ikke noget våbenhus.

Våbenhuset, det nuværende, er opført af mursten og taget er dækket af tegl. Ved en restaurering i 1869 med L.A. Winstrup som arkitekt blev et våbenhus af ukendt alder (sandsynligvis bygget på samme tid som tårnet) ved sydsiden fjernet, og indgangen flyttet til tårnet. I 1926 blev der i forbindelse med en hoved istandsættelse ved arkitekt Aa. Bugge, Varde, opført et nyt våbenhus på det forsvundnes plads, og den gamle syd dør i skibet genåbnedes og blev igen indgang til kirken.

Alteret, Det murede alterbord er dækket af panelværk.
Altertavlen fra 1721 er givet af skipper Søren Jessen, Hjerting.
Dens midt parti er et maleri af Nadverens indstiftelse. Den har i en periode fra 1905 til 1955 været erstattet af Thorvaldsens Christus. en figur lavet i gips.
Da kirken fik et kapel blev denne figur opsat der, og den gamle altertavle, der havde ligget på kirkens loft, blev restaureret og igen opsat i kirken.
Foran alterbordet ligger et “stjernetæppe” broderet af nogle af sognets koner bl.a. fra menighedsrådet, også præstens knæfald er broderet.
Prædikestolen er fra 1586 med delvis sen gotisk dekoration.
En degnestor og stolerækkerne i skibet er i enkelt renæssancestil og er fra slutningen af 1500 tallet.

Kirkegården, der er indhegnet af jorddiger med stensætninger på ydersiden, har 3 indgange, to af dem er meget gamle.
Fra Hostrup kirke gik der i gamle dage en direkte vej til Alslev kirke, som præsten benyttede, når han skulle betjente de to kirker, som langt tilbage i tiden har haft fælles præst.